Konkurs na logo

rysujemy-kopia

Regulamin konkursu na logo Stowarzyszenia

”Czermno-Gród Czerwień”

Organizatorzy:

Stowarzyszenie „ Czermno-Gród Czerwień ”

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Tyszowcach

Cel konkursu:

Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości

narodowej i kulturowej.

Uczestnicy konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 13 -16 lat; 16 – 19 lat .

Przeznaczenia znaku:

Do celów identyfikacyjnych, promocyjnych, informacyjnych, reklamowych,

korespondencyjnych itp. LOGO będzie elementem Identyfikacji Wizualnej Stowarzyszenia

„ Czermno-Gród Czerwień” Wykorzystywany będzie m.in.: podczas krajowych i

międzynarodowych imprez turystycznych, na plakatach, drukach wydawniczych,

materiałach promocyjnych, będzie rozpoznawalny i niepowtarzalny.

Uwagi szczegółowe:

Praca konkursowa musi spełniać następujące warunki:

powinna zawierać elementy kojarzące logo ze Stowarzyszeniem „Czermno-Gród Czerwień

być niepowtarzalnym i oryginalnym być łatwym do rozpoznania i zapamiętania

Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej, należy dostarczyć wersję papierową oraz zapisać na płycie CD.

Nagrodę główną za zdobycie pierwszego miejsca jest nagroda pieniężna w wysokości 300 zł.

Nadesłane lub dostarczone na konkurs projekty powinny znajdować się w kopertach z napisem:

” Czermno-Gród Czerwień” Projekty należy nadsyłać na adres:

MGBP Tyszowce ul. Hetmańska 11 do dnia 22 .06.2016r.

Decyduje data stempla pocztowego lub data przyjęcia przez adresata.

UWAGA: projekty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez jury konkursu.

Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie projektu powstałe w czasie przesyłki.

W kopercie należy umieścić także następujące informacje o uczestniku konkursu:

Imię i nazwisko uczestnika konkursu Adres, telefon, e-mail Oświadczenie autora, że projekt jest

jego osobistym dziełem oraz, że prawa autorskie do projektu nie są niczym ograniczone i

nie naruszają praw osób trzecich. Zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się 24.06.2016r. – NOC ŚWIĘTOJAŃSKA W CZERMNIE

Komisja Konkursowa wybiera jedną, najlepszą pracę i przyznaje jedną główną nagrodę, oraz nagrody rzeczowe za zajęcie 2 i 3 miejsca.

  1. Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brać pod uwagę:( pomysł, walory graficzne,

nawiązanie do stowarzyszenia „ Czermno-Gród Czerwień ” Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu laureat powiadomiony zostanie telefonicznie .

Wyłonione drogą niniejszego konkursu LOGO staje się własnością organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.

Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na organizatora konkursu autorskie prawa związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej. Laureat złoży pisemne oświadczenie o posiadaniu wszystkich praw autorskich do przedstawionego projektu nieobciążone prawami osób trzecich.

Nadesłane projekty będą zwracane wyłącznie na pisemne życzenie uczestnika.

Informacje na temat konkursu można uzyskać w MGBP Tyszowce   tel. 84 66 19 377


Tutaj można pobrać informacje i dokumenty potrzebne do udziału w konkursie: REGULAMIN


 

Related posts